Το καλάθι μου

ΜΙΝΙ ΚΑΛΑΘΙ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ- ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Loading...

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ- ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.closet22.com (στο εξής αναφερόμενο ως ηλεκτρονικό κατάστημα). Το ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «"ΒΙΟΚΑΛ"», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης γωνία με Εμμανουήλ Πανσελήνου, ΑΦΜ 998673159, ΔΟΥ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ 059038104000 τηλ. επικοινωνίας 2310688578, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Η Εταιρεία μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.closet.com, συμμορφούμενη στις επιταγές του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τον Ν. 4242/2014 και την κείμενη νομοθεσία. Στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας διατίθενται προς πώληση ενδεικτικώς αναφερόμενα, εσώρουχα, κάλτσες και είδη ιματισμού, αμδρικά, γυναικεία, παιδικά, τα οποία εφεξής θα καλούνται προϊόντα.

1.2 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και θα αναφέρονται εφεξής ως << Όροι και Προϋποθέσεις>>.

Κάθε επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στον ιστοχώρο www.closet22.com πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: τρόποι παραγγελίας, τρόποι πληρωμής, αποστολές προϊόντων, πολιτική επιστροφών (οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το www.closet22.com).

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης με το περιεχόμενο των όρων παρακαλείσθε να απόσχετε από την διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή εν γένει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, άλλως η αποδοχή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων τεκμαίρεται αμάχητα.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από την Εταιρεία, παραγγελιών.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοχώρου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Εταιρεία.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι καταναλωτές που συμβάλλονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.closet22.com, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ Α.Κ.. Εφόσον η δικαιοπραξία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές των μερών της δικαιοπραξίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (Α.Κ. 904επ.).

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας διατίθενται προς πώληση προϊόντα τρίτων προμηθευτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή και να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων γίνεται με βάση πληροφορίες και στοιχεία που γνωστοποιεί ο κατασκευαστής του προϊόντος στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή ακρίβεια αυτών, ούτε για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή/κατασκευαστή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας σε οιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οιονδήποτε λόγο.

2.1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή προβαίνει σε τηλεφωνική παραγγελία θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οιαδήποτε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων.

Για να πραγματοποιήσετε μία συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Όταν πραγματοποιείτε μία παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή,ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως, ρυθμιζόμενη μεταξύ άλλων και από το Ν.2251/1994περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προκειμένου να προβεί σε ηλεκτρονική παραγγελία ο πελάτης έχει την δυνατότητα να κάνει εγγραφή ως χρήστης της ιστοσελίδας (είτε να συνδεθεί αν είναι ήδη εγγεγραμμένος), καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικό εισόδου, κωδικό ασφαλείας). Εναλλακτικά, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική παραγγελία του και ως μη εγγεγραμμένο μέλος, δηλαδή ως επισκέπτης.

Οι παραγγελίες για την αποστολή προϊόντων έναντι καταβολής του αντίστοιχου αναγραφόμενου στον παρόντα ιστότοπο τιμήματος, δίνονται διαδικτυακώς εγγράφως από τον πελάτη δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας, η οποία καταγράφεται, εμφανίζεται στην οθόνη του πελάτη-χρήστη και αποστέλλεται με e-mail.

Πριν ολοκληρώσετε την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει ορθά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Από την στιγμή που θα καταχωρήσετε την παραγγελία σας θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Προκειμένου να καταχωρηθεί τηλεφωνική παραγγελία με πληρωμή μέσω αντικαταβολής, θα κληθείτε να παράσχετε τηλεφωνικά τις εξής πληροφορίες: τον κωδικό και πλήρη περιγραφή/ποσότητα των προϊόντων που επιθυμείτε να προμηθευτείτε καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει επιλέξει ως τρόπο αποστολής των προϊόντων την αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα ενημερώνεται για την επιλογή της εταιρείας ταχυμεταφορών μέσω της οποία θα παραλάβει τα προϊόντα, τον αριθμό αποστολής και link με την χρήση του οποίου θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να προβεί η Εταιρεία μας σε όλες τις ως άνω ενημερώσεις και επικοινωνίες μαζί σας σε σχέση με την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

α) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Για αγορές προϊόντων αξία άνω του ποσού των εξήντα ευρώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής τριών δόσεων με την χρήση πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας.

β) με τραπεζική κατάθεση. Μπορείτε να εξοφλήσετε το τίμημα με κατάθεση σε οποιονδήποτε από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς εντός προθεσμία τριών ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού e-mail επιβεβαίωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0059-42-0200630642

ΙΒΑΝ: GR69 0260 0590 0004 2020 0630 642

Δικαιούχος: Ιωακειμίδης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογαριασμού: 213/441851-41

ΙΒΑΝ: GR12 0110 2130 0000 2134 4185 141

Δικαιούχος: Ιωακειμίδης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε με έμβασμα από άλλη τράπεζα θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το συμολικό κόστος του εμβάσματος επιβαρύνει τον αγοραστή.

Σας επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να αναγράφεται ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τον αριθμό παραγγελίας σας, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της παραγγελίας με την πληρωμή. Αμέσως μετά την πληρωμή παρακαλείστε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο [email protected] ή όπως μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 2310-539838.

γ)με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στον χώρο που επιλέξατε. Το κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται στο ποσό των δύο (2) ευρώ και ο πελάτης ενημερώνεται για την εν λόγω χρέωση πριν την τελική καταχώρηση της παραγγελίας. Για παραγγελίες οι οποίες αγορές προϊόντων οι οποίες ξεπερνούν το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής.

δ) με πληρωμή μέσω paypal. Για οιαδήποτε συναλλαγή μέσω paypal δεσμεύεστε από τους ειδικότερους όρους και επιβαρύνσεις που ισχύουν για το paypal. Η επιλογή του εν λόγω τρόπου πληρωμής προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού paypal. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους διευθέτησης πληρωμών μέσω paypal.

2.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μας μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ειδικότερα στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην φόρμα παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Στις περιπτώσεις που η συνολική τιμή των προϊόντων είναι κάτω των 39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τα προϊόντα αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών με επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή σε 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του επιβεβαιωτικού μηνύματος για την λήψη της παραγγελίας όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 2-3 εργάσιμες ημέρες όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στην νησιωτική Ελλάδα. Το κόστος αποστολής εντός Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των 2,00 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που η συνολική τιμή των προϊόντων υπερβαίνει το ποσό των 39ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), τα προϊόντα αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή σε 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του επιβεβαιωτικού μηνύματος για την λήψη της παραγγελίας όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 2-3 εργάσιμες ημέρες όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στην νησιωτική Ελλάδα.

Η εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία πραγματοποιείται η παράδοση των προϊόντων επιλέγεται από τον αγοραστή στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, επιλέγοντας μεταξύ των συνεργαζόμενων με την Εταιρείας μας εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η Εταιρεία μας παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Η Εταιρεία μας παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου.

Η Εταιρεία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Οι παραδόσεις μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών γίνονται σε εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 9:00 και 17:00. Εφόσον ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες και δεν καταστεί δυνατόν να σας βρει για να σας παραδώσει τα προϊόντα, η παραλαβή γίνεται στην συνέχεια από εσάς το αργότερο εντός δέκα ημερών από το πέρας των ως άνω προθεσμιών. Με την πάροδο του προαναφερθέντος διαστήματος των δέκα ημερών για όσα προϊόντα έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή, θα αποδεσμεύονται από την Εταιρεία και θα διατίθενται πάλι προς πώληση, καθώς η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του προϊόντος από την εταιρεία ταχυμεταφορών ενδεικτικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων διευθύνσεων παράδοσης, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ.

Σε περίπτωση που η παράδοση των προϊόντων απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη προθεσμία, η Εταιρεία επισημαίνει στους πελάτες της ότι πρέπει να το επισημάνουν ως σχόλιο κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας.

2.4 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).

2.5 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση, Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Προκειμένου να ασκήσετε το σχετικό δικαίωμα οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα ακόλουθα στοιχεία: για την ΒΙΟΚΑΛ, ΑΦΟΙ Ιωακειμίδης Ο.Ε, Βιομηχανική Περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, 57013, τηλ. 2310688578, e-mail: [email protected].

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος. Δικαιούμαστε όπως καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή στην πιστωτική σας κάρτα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί αν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν την λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Η άμεση δαπάνη επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.

Προκειμένου να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να φέρει την αρχική του συσκευασία ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθώς και να φέρει όλα τα έγγραφα που τυχόν το συνόδευαν.

2.6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε, το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες όπως αναγράφονται στην περιγραφή του κατασκευαστή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 534ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελάττωμα ή εφόσον προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, σας καλούμε όπως επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας στο τηλέφωνο 2310688578 ή όπως μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], προκειμένου να επιλύσουμε το σχετικό ζήτημα.

Εφόσον πρόκειται για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συνομολογημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο, θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται αυτό να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας από πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας , δικαιούστε πέραν του ανωτέρω δικαιώματος, να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

2.7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων μπορεί να λάβει χώρα επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση τους με άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Η επιστροφή προϊόντων μπορεί να λάβει χώρα εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή τους και τα τα έξοδα επιστροφής του δέματος στην Εταιρεία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

-Συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επιστροφής

- Τα προϊόντα επιστρέφονται ακέραια στην Εταιρεία μας

- Τα προϊόντα συνοδεύονται από φωτοτυπία της απόδειξης λιανικής

-Τα προϊόντα συνοδεύοντα από την φόρμα επιστροφής στην οποία αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, τα είδη που επιστρέφετε καθώς και τον λόγο επιστροφής.

Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην εξής διεύθυνση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών: << ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Ο.Ε, Βιομηχανική Περιοχή Ωραιοκάστρου, 57013, τηλ. 2310688578>>.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας σας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά- κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Το ελαττωματικό προϊόν αντικαθίσταται και σας επιστρέφεται εκ νέου με έξοδα της Εταιρείας μας. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης παίρνετε κάποιο άλλο προϊόν ίσης αξίας ή σας επιστρέφεται σε μετρητά η αξία αγοράς που έχετε καταβάλλει. Προκειμένου να γίνει δεκτή μία επιστροφή για αντικατάσταση πρέπει η φθορά να μην προέρχεται από κακή χρήση του προϊόντος.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η παρούσα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) closet22.com, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Η Εταιρεία μας διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων (αρθρ. 2, ν. 2121/1993). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή και εκχώρηση άδειας ή και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την εταιρεία είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς, κατασκευαστές κτλ. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους κατασκευαστές/προμηθευτές των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζομένων εταιριών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής πιστωτικών καρτών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων της Εταιρείας μας.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου κατά την περιήγηση τους στις ιστοσελίδες του, ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εσάς αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Εταιρεία και της επικοινωνίας μας με εσάς για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελίας σας, την τιμολόγηση σας, την διευκόλυνση και ασφάλεια των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων και προσφορών σε σχέση με προϊόντα μας.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας, οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας κατά το στάδιο της δημιουργίας λογαριασμού ή σε περίπτωση μη δημιουργίας λογαριασμού κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού χώρου κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων ενημερώνονται κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή για το σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων τους. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου (αρθρ. 11,12,13 αντίστοιχα, ν. 2472/1997). Ειδικά οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα των αντιρρήσεων, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην εταιρεία μας.

Οι επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος closet22.com κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το κατάστημα, της εγγραφής μέλους και κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνονται, συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της πρόσφορης παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος closet22.com των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία μας να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις παραγγελίες και να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες. Οι επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος closet22.com με αυτή την καταχώριση παρέχουν την κατά νόμο απαιτούμενη συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών τους δεδομένων, από την Εταιρεία, στα πλαίσια του νόμου.

Η Εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε κανέναν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης εν γένει από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Οι εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς για την λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος (αποθήκευση δεδομένων σε server, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη e-shop) ενδέχεται να λαμβάνουν γνώση των δεδομένων των πελατών μας στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς εμάς. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύεται και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν. 2472/1997, η δε εταιρείας μας τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016). Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

5.ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – «COOKIES»

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του.

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6.1 Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης του Χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

6.2 Επιπρόσθετα, στο στάδιο πληρωμής, συνεργαζόμαστε με μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα και όλες οι συναλλαγές με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα γίνονται μέσω του ασφαλούς συστήματος της Eurobank. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιλέξετε σαν τρόπο πληρωμής οποιαδήποτε κάρτα και προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές σύστημα της Eurobank όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας με απόλυτη ασφάλεια. Μόλις τα στοιχεία σας εξακριβωθούν και γίνουν δεκτά από την τράπεζα τότε πάλι αυτόματα μεταφέρεστε πίσω στην σελίδα μας όπου θα δείτε την παραγγελία σας ολοκληρωμένη.

6.3 Η δεύτερη βαθμίδα προστασίας του Closet22 είναι το Sucuri, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες cloud backup και change alert στην Αμερική. Η Sucuri ελέγχει την ιστοσελίδα Closet22 κάθε μέρα και στέλνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία του eshop. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος ιός ή κακόβουλο λογισμικό, η Sucuri μας προειδοποιεί αμέσως.

6.4 Ασφάλεια συναλλαγών με την χρήση Paypal . Η Paypal λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος λογαριασμός σας για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και υπηρεσίες με τα οποία συναλάσσεστε. Ο λογαριασμός Paypal που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας σε αυτό, τροφοδοτείται από εσάς με το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε και μόνο όταν εσείς το αποφασίσετε, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, καθώς επίσης και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η χρήση του Paypal σε κάποια πληρωμή ή συναλλαγή απαιτεί από τον χρήστη μόνο την εισαγωγή των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή, δηλ. το email σας & τον κωδικό του Paypal. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την δημοσιοποίηση κανενός στοιχείου σας (ονόματος, πιστωτικής κάρτας, κλπ.), ακριβώς σαν να πληρώνει το Paypal για εσάς.

Ασφάλεια και Paypal

Οι προδιαγραφές λειτουργίας του Paypal είναι υψηλότατων προδιαγραφών και συνώνυμες της διαδικτυακής ασφάλειας. Οι συναλλαγές μέσω Paypal γίνονται σε πλήρως ασφαλές περιβάλλον με συνεχή χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας SSL και κρυπτογράφησης AES-256bit. Όλες οι σελίδες του Paypal, από την εγγραφή ή σύνδεση του χρήστη μέχρι και τα απλούστερα μηνύματα επιβεβαίωσης, πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασφαλών και κρυπτογραφημένων συνδέσεων και οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων είναι πρακτικά αδύνατον να υποκλαπεί σε πραγματικό χρόνο.

Το Paypal σαν ενδιάμεση πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης κάθε συναλλαγής για διάστημα αρκετών μηνών από την έναρξή τους. Ο χρήστης του πέρα απο το ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, έχει στην διάθεσή του την επικοινωνία με προσωπικό υποστήριξης σε περίπτωση προβλήματος, δυνατότητα αμφισβήτησης χρέωσης και επιστροφής χρημάτων.

Πλεονεκτήματα του Paypal

To Paypal υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι των περισσότερων τρόπων πληρωμών και συναλλαγών. Οι πληροφορίες για την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι αποθηκευμένες ασφαλώς στους servers του Paypal και ΔΕΝ δημοσιοποιούνται στον πωλητή, ο οποίος παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα για την αγορά σας, χωρίς ποτέ να μαθαίνει κάτι άλλο για εσάς.

  1. Όλες οι σελίδες του Paypal είναι ισχυρά κρυπτογραφημένες, χωρίς το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών ή οικονομικών σας στοιχείων.
  2. Το Paypal συνεχώς επιλέγει και αξιολογεί την συνεργασία με κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του πωλητή.
  3. Η χρήση του Paypal στις συναλλαγές σας, σας γλιτώνει από την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των στοιχείων σας, αφού το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να πατήσετε το κουμπί Checkout.
  4. Το Paypal διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την προστασία από απάτες ή κακόβουλες χρεώσεις. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς για την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό σας.
  1. ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρέχουμε στον υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα του ως καταναλωτή και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Οι προσφορές, εκπτώσεις, κουπόνια μέλους και δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και οι προωθητικές ενέργειες, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο, είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές και τα κουπόνια ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη, οι δε όροι αναλύονται πλήρως στην αντίστοιχη ενότητα της σελίδας μας. Επισημαίνεται ότι οι προωθητικές ενέργειες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν σας αποστέλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι επισκέπτες/εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αποδέχονται να λαμβάνουν δωρεάν μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκπτώσεις και διαγωνισμούς εφόσον εγγραφούν στο newsletter του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατόπιν συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, παρέχεται δε η δυνατότητα να αντιτάσσονται με εύκολο τρόπο δωρεάν.

8.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, www.closet22.com, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο τηλ 2310688578 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage